loading

Adatkezelési Tájékoztató


   Verziószám: 2.0.  

 

 

Adatkezelési Tájékoztató

- Ring-Autó Kft. –

 

 

WEBLAP

 

 

1.    BEVEZETÉS

2.    ADATKEZELŐ ADATAI

3.    AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI

4.    AZ ÖN JOGAI

a.    HOGYAN GYAKOROLHATJA A JOGAIT?

b.    AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

-      Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:

-      A helyesbítéshez való jog

-      A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

-      Az adatkezelés korlátozásához való jog

-      Az adathordozhatósághoz való jog

-      A tiltakozáshoz való jog

-      Panasztételi jog

-      Jogorvoslati jog

-      Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén

-      Hozzájárulás visszavonásához való jog

-      A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

-      Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

-      Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

5.    ADATBIZTONSÁG

6.    ADATTOVÁBBÍTÁS

7.    A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

A.    Értékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

1.    Ajánlatkérés

2.    Próbaútra jelentkezés

B.       Szerviz szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

1.    Szerviz időpont egyeztetés

2.    Értesítési szolgáltatás

3.    Autómentési szolgáltatás

4.    Gyári visszahívási akció

C.    Marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés

1.    Ügyfélelégedettség mérés

2.    Hírlevél szolgáltatás

3.    Nyereményjáték szervezés

4.    Közösségi oldalon való megjelenés

5.    Ügyfél fényképének megosztása

6.    SMS kampány

7.    Online megjelenés (weboldal látogatóinak adatai)

D.       Operatívműködéssel kapcsolatos adatkezelés

1.    Információkérés és kapcsolattartás

2.    Álláspályázatra jelentkezők adatai

3.    Kamerarendszer

4.    Panaszkezelés

5.    Bejövő telefonhívások rögzítése

6.    Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

8.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 


1.    BEVEZETÉS

A Ring-Autó Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tevékenysége során fokozottan ügyel a személyes adatok védelmére, a kötelező jogi rendelkezések betartására, a biztonságos és tisztességes adatkezelésre. Adatkezelő elismeri a természetes személyek személyes adataik védelméhez és kezeléséhez kapcsolódó elveket és szabályokat, melyek alapján adatkezelését végzi. 

 

Adatkezelő tájékoztatja a természetes személyeket az adatkezelés elveiről, folyamatáról és garanciáiról. Adatkezelő elismeri a természetes személyek azon jogát, hogy saját személyes adataik felett maguk rendelkezzenek.  Ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy a személyes adatok védelméhez való jog nem abszolút jog, azt az arányosság elvével összhangban kell figyelembe venni és egyensúlyba állítani más alapvető jogokkal. 

 

Jelen tájékoztató Adatkezelő ONLINE tevékenységével összefüggő adatkezelési folyamatait foglalja össze. Részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Egységes Szerkezetű Adatkezelési Tájékoztatónkat, mely elérhető Adatkezelő titkárságán. Bármely kérdése felmerül, Adatkezelő adatvédelmi referense áll rendelkezésére.

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük az Ön személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

2.    ADATKEZELŐ ADATAI

 

Az Ön adatait elsősorban Adatkezelő, illetve Adatkezelő munkatársai, valamint az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló partnerek kezelik. Az adatkezelés során törekszünk arra, hogy kizárólag a szükséges mértékben kezeljük az adatokat. 

 

Az Adatkezelő adatai:

 

o   Cégnév:                                   Ring-Autó Kft.

o   Székhely:                                 8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18.

o   Weblapok:                               www.ringautokft.huwww.suzukiringveszprem.hu

o   Kapcsolattartás:                      Molnár Judit adatvédelmi referens

o   Telefon:                                   +36 30 235 5465

o   E-mail:                                     adatkezeles@ringautofkft.hu

o   Adatvédelmi mentor:              Dr. Vámosi Zoltán

o   Telefon:                                   +36 30 611 8376

o   E-mail:                                     zoltan@drvamosi.hu

 

 

Adatvédelmi kérelmek:     amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan fenti címeink bármelyikére küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 

 

3.    AZ ADATKEZELÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ FOGALMAK ÉS AZ ADATKEZELÉS ELVEI

 

Az adatkezelési műveletek tekintetében Ön érintettnek minősül, amennyiben valamely személyes adata alapján közvetlenül vagy közvetve azonosíthatóvá válik, illetve amennyiben Önnel kapcsolatban Adatkezelő adatkezelést végez (pl.: érdeklődő, vásárló, hírlevél feliratkozó, stb…). Az Adatkezelővel szerződéses kapcsolatban álló Importőr a Porsche Hungária Kft. (1139 Budapest, Fáy utca 27. – érintett márkák: VW, VW Haszongépjármű, Seat, Audi, Skoda) és a Magyar Suzuki Zrt. (2500 Esztergom, Schweidel J. u. 52/A., érintett márka: Suzuki).

 

Az adatkezelési műveletek során alkalmazott fogalmakkal kapcsolatos részletesebb tájékoztatás érdekében kérjük, olvassa el a Szabályzatot.

 

Adatkezelő a személyes adatok során az adatkezelés alábbi alapelveivel összhangban jár el:

 

-       célhoz kötöttség elve (adatkezelés adott célt szolgál)

-       szükségesség-arányosság elve (érdekmérlegelési teszttel alátámasztott adatkezelés)

-       jogszerűség és tisztességes eljárás elve (az adatkezelés megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak)

-       átláthatóság elve (az Érintettek számára is megismerhető adatkezelési folyamatok alkalmazása)

-       adattakarékosság elve (az adatkezelés csak a feltétlenül szükséges mértékben valósuljon meg)

-       arányosság elve (az Érintettek információs önrendelkezési jogának kizárólag jogos érdek érvényesíthetőség érdekében korlátozható)

-       elszámoltathatóság elve (az adatkezelés és megfelelő tájékoztatás folyamatát Adatkezelő megfelelően dokumentálja)

 

Az adatkezelés elveiről bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 5. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben.

 

 

4.    AZ ÖN JOGAI

 

a.    HOGYAN GYAKOROLHATJA A JOGAIT?

 

Ön kéréseivel, kérdéseivel, panaszaival, Adatkezelő magatartására vonatkozó észrevételével fordulhat közvetlenül Adatkezelő képviselőjéhez az alábbi elérhetőségeken:

o   Cégnév:                                   Ring-Autó Kft. 

o   Postacím:                                8200 Veszprém, Észak-keleti útgyűrű 18.

o   Kapcsolattartás:                      Molnár Judit adatvédelmi referens

o   Telefon:                                   +36 88 579 830

o   E-mail:                                     adatkezelés@ringautokft.hu

o   Adatvédelmi mentor:              Dr. Vámosi Zoltán

o   Telefon:                                   +36 1 278 05 18

o   E-mail:                                     zoltan@drvamosi.hu

 

Ön jogosult a jogaival kapcsolatban kérelem benyújtására. Adatkezelő a kérelmek elbírálása során az adatkezelés jogalapjára tekintettel hozza meg döntését. Ön az alábbiak szerint jogosult fenti jogaival élni:

 

 

Hozzájárulás

Szerződés teljesítése

Jogi kötelezettség

Jogos érdek

tájékoztatást kérése

kijavítás kérése

korlátozás

törlés

 

tiltakozás

 

 

 

adathordozhatóság

 

 

 

hozzájárulás visszavonása

 

 

 

panasztételi jog

jogorvoslati jog

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogait Adatkezelőhöz intézett kérelem útján gyakorolhatja. Adatkezelő bármely elérhetőségén történő megkeresésre haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. 

 

Kérjük, hogy lehetőség szerint elektronikus formában vegye fel velünk a kapcsolatot. Tájékoztatjuk, hogy Adatkezelő lehetőség szerint elektronikus formában válaszolja meg az adatvédelmi kérelmeket, kivéve ha Érintett a kapcsolattartás más módját kifejezetten kéri, vagy Adatkezelő nem ismeri Érintett elektronikus elérhetőségét.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben az adatok kiadásának kérelme aránytalan többletköltséget jelent Adatkezelő részére (pl.: a választott formátum miatt) Adatkezelő jogosult az adatok kiadásával kapcsolatos költségeket Érintettnek felszámítani. Adatkezelő az esetlegesen felmerült költségekről előzetesen tájékoztatja Érintettet. 

 

b.    AZ ÖN ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

-       Előzetes tájékozódáshoz való jog és a hozzáférés joga:

Ön – már az adatkezelés megkezdését megelőzően – jogosult előzetes tájékoztatást kapni az adatkezeléssel összefüggő tényekről és eseményekről, melyet Adatkezelő jelen tájékoztató tartalmával – és egyéb tájékoztató dokumentumokkal biztosít. Ön jogosult továbbá arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 13-14. cikke tartalmaz.

Tájékoztatáshoz való jogát – meghatalmazás esetén – az Ön hozzátartozója is gyakorolhatja. 

 

-       A helyesbítéshez való jog

A pontosság alapelve alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Kérem, hogy kérelmében jelölje meg az Önre vonatkozó helyes adatokat. A javítás tényéről tájékoztatjuk Önt. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 16. cikke tartalmaz.

 

-       A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a Rendelet 17. cikkében meghatározott feltételek valamelyike fennáll:

o   Az adatok kezelésére már nincs szükség abból a célból, amelyből gyűjtötték.

o   Az Érintett visszavonta a hozzájárulását, és az Adatkezelő nem rendelkezik más jogalappal az adatkezelésre.

o   Az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és annak nincs olyan indoka, mely elsőbbséget élvez az Érintett joggyakorlásával szemben.

o   Az adatkezelés jogellenesen történt.

o   Jogszabály írja elő az adatok törlését.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 17. cikke tartalmaz.

 

-       Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést az alábbi esetekben:

o   Vitatja az adatok pontosságát – a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséig.

o   Jogellenes adatkezelés esetén, amennyiben az Érintett ellenzi a törlést, azonban kéri azok korlátozását.

o   Az adatkezelés célja megszűnt, azonban az Érintett igényli azokat jogi igény érvényesítése vagy védelme érdekében.

o   Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke, azonban Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, úgy korlátozni kell az adatkezelést annak megállapításáig, hogy mely érdek élvez elsőbbséget. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 18. cikke tartalmaz.

 

-       Az adathordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződés teljesítésén alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, úgy Ön jogosult, hogy az Önre vonatkozó, személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 20. cikke tartalmaz.

 

-       A tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekből (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont), vagy közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen. Az Adatkezelő tiltakozás esetén kizárólag akkor jogosult a további adatkezelésre, amennyiben igazolja, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, melyek megelőzik az Érintett jogait, vagy az adatkezelés jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükséges. Amennyiben az adatkezelés közvetlen üzletszerzés céljából történik, úgy az Érintett tiltakozását követően ezen okból továbbiakban nem végezhető adatkezelés. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 21. cikke tartalmaz.

 

-       Panasztételi jog

Ön jogosult arra, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban panasszal éljen elsősorban az Adatkezelő és képviselője felé, másodsorban a – tartózkodási helye, a munkahelye, vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállam – felügyeleti hatóság felé (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság)

 

-       Jogorvoslati jog

Ön jogosult a bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, kötelező erejű döntésével szemben, illetve amennyiben a felügyeleti hatóság panaszával nem foglalkozott, vagy a panasszal kapcsolatos eljárásról nem kapott 3 hónapon belül tájékoztatást. A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 78. cikke tartalmaz

Az Érintett jogosult továbbá hatékony bírósági jogorvoslatra az Adatkezelővel, illetve az adatfeldolgozóval szemben, amennyiben megítélése szerint személyes adatait nem a Rendelet szabályai szerint kezelték.  A jogorvoslati jogát az Érintett az illetékes törvényszék előtt gyakorolhatja. Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 79. cikke tartalmaz

 

-       Tájékoztatáshoz való jog gyermekek és gondnokság alatt álló személyek esetén

A tájékoztatáshoz való jog a gyermekeket és a gondnokság alatt álló személyeket is megilleti. Adatkezelő a törvényes képviselő, illetve gondnok tájékoztatásával tesz eleget ezen kötelezettségének azzal, hogy törvényes képviselő, illetve gondnok köteles vállalni a gyermek vagy gondnokolt tájékoztatását a belátási képességének megfelelő módon. 

Amennyiben a gyermek életkora és érettsége lehetővé teszi, a gyermek vagy a törvényes képviselő kifejezett kérésére Adatkezelő biztosítja a gyermek részére a rövid, szóbeli tájékoztatást is az adatai kezelésével kapcsolatban. 

 

-       Hozzájárulás visszavonásához való jog

Ön hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. 

 

-       A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. 

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 19. cikke tartalmaz.

 

-       Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené – kivéve az Ön hozzájárulásán, a szerződés teljesítése érdekében történő adatkezelést, illetve amennyiben az adatkezelésre ezen módjára jogszabály felhatalmazást ad.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 22. cikke tartalmaz.

 

-       Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja Önt az adatvédelmi incidensről.

Részletesebb tájékoztatást a Rendelet 34. cikke tartalmaz.

 

Ön az információs önrendelkezési jogának megsértése esetén a Polgári Törvénykönyv rendelkezései szerint – a választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is eljárást indíthat. Az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszék:

 

o   Név:                                        Veszprémi Törvényszék

o   Cím:                                         8200 Veszprém, Vár utca 19.

o   Telefon:                                   +36 88 577 500

 

Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogsérelmének kivizsgálása érdekében panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz:

 

o   Név:                                        Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

o   Cím:                                         1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

o   Postacím:                                1530 Budapest, Pf.: 5.

o   Telefon:                                   +36 1 391 1400

o   Fax:                                         +36 1 391 1410

o   E-mail:                                     ugyfelszolgalat@naih.hu

 

Az Ön jogairól bővebb információkat talál a 2016/679 EK Rendelet (a továbbiakban Rendelet) 12-22. cikkében, valamint a 2011. évi CXII törvény az információs önrendelkezési jogról és az infoszabadságról szóló törvényben, valamint Adatkezelő Egységes Szerkezetű Adatvédelmi Tájékoztatójában.

 

 

Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen. Tiltakozása esetén a továbbiakban nem küldünk Önnek reklámanyagot.

 


 

5.    ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelő a „privacy-by-design”, azaz az alapértelmezett és beépített adatvédelem alapelve szerint egész adatvédelmi folyamatának kialakítása során figyelemmel van az adatbiztonság követelményére. 

 

Adatkezelő célja, hogy az adatkezelési kockázatok csökkentése érdekében a személyes adatok kezelését a minimálisra csökkentse. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat átlátható és ellenőrizhető módon kezeli az adatvédelmi incidensek azonnali észlelése céljából. 

 

Adatkezelő adatbiztonsági feladatkörében

 

-       technikai és szervezési intézkedéseket tesz az elektronikusan tárolt adatok biztosítása tekintetében

-       biztosítja a jogszabály által megkövetelt adatbiztonsági szabályok érvényesülését

-       biztosítja az adatvédelmi, illetve titokvédelmi szabályok érvényesülését

-       megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést

-       megteszi a szükséges intézkedéseket az adatok sérülésének megelőzése érdekében

-       elősegíti az adatkezelési tudatosságot munkavállalói tekintetében az adatbiztonság biztosítása céljából

-       biztosítja a papír alapon tárolt adatok fizikai védelmét

-       biztosítja az elektronikusan tárolt adatokhoz használt eszközök fizikai védelmét

-       gondoskodik az adatok rendszeres biztonsági mentéséről 

-       biztosítja, hogy az adatokhoz való hozzáférés kizárólag az arra jogosultak számára legyen engedélyezett

 

Adatkezelő napi rendszerességgel biztonsági mentést készít elektronikusan tárolt adatairól. A biztonsági mentések tárolásáról Adatkezelő saját szerverén, illetve informatikai partnerén keresztül gondoskodik. 

 

 

6.    ADATTOVÁBBÍTÁS

 

Adatkezelő főként saját munkatársai segítségével végzi el az adatkezelési műveleteket. Kiszervezett feladatok, illetve egyéb együttműködés esetén Adatkezelő adatot továbbít a Tájékoztató mellékleteiben foglalt Partnerek részére. 

 

Adatkezelő biztosítja, hogy az adattovábbítás során is megvalósuljanak a jogszabályi feltételei az adatkezelésnek (cél, jogalap), illetve az adattovábbítás ne járjon az Ön jogainak sérelmével. 

 

 


 

7.    A KONKRÉT ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKRE VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÓ

 

A.    Értékesítéssel kapcsolatos adatkezelés

1.     Ajánlatkérés

 

Leírás:

Érintettek ajánlatot kérhetnek Adatkezelőtől termék vagy szolgáltatás vonatkozásában.

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy árajánlatot kérjen. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszerében tárolja, majd a megfelelő ajánlatot kidolgozza. Adatkezelő az ajánlatot az Érdeklődő által megadott elérhetőségére küldi meg.

Érintettek köre:

A termék vagy szolgáltatás iránt érdeklődők.

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja termék értékesítése vagy szolgáltatási szerződés megkötése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

ajánlat konkrét tárgya

szerződés tárgyának meghatározása

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a szerződéskötés, mint cél megvalósulásáig, ennek elmaradása hiányában, amíg Ön nem tájékoztatja társaságunkat arról, hogy nem kíván szerződést kötni, de legfeljebb 1 évig tárolja az adatokat.

 

 


 

2.     Próbaútra jelentkezés

 

Leírás:

Érintettek a termék megvásárlása előtt próbautat kérhetnek. A próbaúton való részvét feltétele egy felelősségvállaló nyilatkozat aláírása, melyen a jelentkező adatokat szolgáltat.

A próbaútra jelentkező felelősségvállaló nyilatkozatot ír alá, melyben adatot szolgáltat azonosítás és vagyonvédelmi érdek érvényesítése érdekében, valamint teljes felelősséget vállal az általa okozott károk tekintetében.  

A nyilatkozaton egyes adatok megadása opcionális, melyet az okirat külön jelöl.

Kizárólag a kötelező adatok megtagadása eredményezi a próbaút lehetőségének megtagadását. 

Érintett köteles a következő okmányait bemutatni a próbaút megkezdése előtt: érvényes vezetői engedély, személyi igazolvány.

Érintettek köre:

A próbaútra jelentkezők.

Adatok eredete:

A jelentkezők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a termék bemutatása értékesítés érdekében, valamint a próbaút során felmerülő eseményekkel kapcsolatban Adatkezelő vagyonvédelmi érdekének védelme.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés előkészítése;

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (adattárolás jogalapja)

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, vagyonvédelmi érdek

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás (opcionális)

 

anyja neve

azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből

 

születési helye, ideje

azonosíthatóság vagyonvédelmi érdekből

Az adattárolás időtartama:

A próbaút befejezését követően 60 napig. Az adattárolás időtartamának indoka, hogy a tesztvezetés során kiszabott esetleges szabálysértések, közigazgatási bírságok tekintetében Érintettel szemben fel tudjon lépni.

Adattovábbítás:

Adattovábbítás a hatóság megkeresésére jogszabályi kötelezettség alapján történhet.


 

B.    Szerviz szolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

1.     Szerviz időpont egyeztetés

 

Leírás:

Érintettek – személyesen, telefonon, e-mailben, vagy a weblapon keresztül – időpontot kérhetnek Adatkezelő szervíz szolgáltatásainak igénybe vételére. 

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy időpontot kérjen szolgáltatás nyújtására. Adatkezelő képviselője az adatokat CRM rendszer előjegyzési naptárában rögzíti.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe venni kívánó ügyfelek.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szolgáltatási szerződés megkötése, a szolgáltatás nyújtására való előkészület.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése; f) pont - jogos érdek (gyári visszahívási akció tekintetében)

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

szolgáltatáshoz szükséges adatok (pl.: autó adatai, hibajelenség, igényelt szolgáltatás, stb.)

szerződés teljesítése

 

rendszám, alvázszám

gyári visszahívási akció ellenőrzésének érdekében

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a szolgáltatáshoz kapcsolódó garanciaidő lejártáig tárolja az adatokat. 

Amennyiben ügyfél az időponton nem jelenik meg, úgy az előjegyzés – a rendszer technikai lehetőségei szerint – legfeljebb 6 hónapon belül törlésre kerül.

 

 


 

2.     Értesítési szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő különböző, gépjárművel kapcsolatos határidők lejárta előtt értesítést küld ügyfelei részére. 

Érintett gépjárművének adatait Adatkezelő – más szolgáltatással kapcsolatosan – tárolja. Adatkezelő az adatbázis alapján tájékoztatja Érintettet a gépjárművel kapcsolatos valamely határidő közeledtéről (pl.: műszaki vizsga lejárta, garancia idő lejárta, kötelező olajcsere, téli-nyári gumicsere, stb…) az Érintettet által megadott elérhetőségeken (telefon, SMS, e-mail). 

Az ügyfélnek jogos érdeke, hogy gépjárműve folyamatosan rendelkezzen érvényes forgalmi engedéllyel, megfelelő műszaki állapotban legyen, és ezen keresztül Adatkezelőnek is jogos érdeke, hogy ennek biztosításával az ügyfelek elégedettségét, valamint saját szolgáltatásainak színvonalát növelje, továbbá elősegítse a gépjárművek megfelelő műszaki állapotának fenntartását és ezáltal növelje a szervizelési szolgáltatások hatékonyságát is. 

Érintett – az értesítést követően – dönthet a szolgáltatás igénybevételéről, illetőleg arról, hol kívánja igénybe venni a szolgáltatást.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői

Adatok eredete:

Az Érintett által korábbi szolgáltatások igénybevétele során önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyfél tájékoztatása, valamely, gépjárművével kapcsolatos határidő közeledtéről. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek (Adatkezelő jogos érdeke, hogy ezen biztonságilag is fontos szolgáltatás kapcsán ügyfelei elégedettségét vívja ki)

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

műszaki vizsga lejártának dátuma

szolgáltatás teljesítése

 

legutolsó szerviz (olajcsere) időpontja

szolgáltatás teljesítése

 

garanciaidő lejártának időpontja

szolgáltatás teljesítése

 

rendszám

azonosítás

 

alvázszám

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

A szolgáltatásból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. 

 

 


 

3.     Autómentési szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő autómentő szolgáltatást nyújt Partner vállalkozás segítségével. Partner vállalkozás adatfeldolgozói tevékenységet végez.

Érintett bejelenti Adatkezelőnek, hogy autómentő szolgáltatást kíván igénybe venni. Amennyiben Érintett a Mobilitásgarancia központi számán tett bejelentést, úgy a Mobilitásgarancia ügyfélszolgálata lép kapcsolatba Adatkezelővel. 

Adatkezelő felveszi a szerződés teljesítéséhez szükséges adatokat. Az ügyféladatok az ügyviteli rendszerben is rögzítésre kerülnek. 

A szolgáltatással kapcsolatban Adatkezelő számlát állít ki.

Érintettek köre:

A szolgáltatást igénybe vevő természetes személyek, illetve vállalkozások képviselői.

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az ügyféllel való kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződés teljesítése

Kezelt adatok köre:

név, cím

azonosítás, kapcsolattartás, számlázás

 

telefonszám

kapcsolattartás

 

gépkocsi típusa, színe, rendszáma, alvázszáma

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

pontos helyszín, hibajelenség, igényelt szolgáltatás, érintettek száma

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése

 

 

Mobilitás garancia jogosultság, utolsó szerviz időpontja

szerződés teljesítése, szolgáltatás teljesítése, számlázáshoz szükséges

 

igényelt szolgáltatások leírása, fizetési feltételek

szerződés teljesítése

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A konkrét autóval kapcsolatos szolgáltatás (pl.: javítás) befejezését követő számlázásig. A számlázási adatok tekintetében minimum 8 évig.

Adattovábbítás:

Adatkezelő a szükséges adatokat továbbítja az autómentést nyújtó Partner szolgáltató felé, melynek alapja a Partnerrel kötött együttműködési megállapodás.

Mobilitás garancia esetén az Importőr felé is.

 

 


 

4.     Gyári visszahívási akció

 

Leírás:

Adatkezelő a Porsche Hungária Kft és a Volkswagen AG, vagy a Magyar Suzuki Zrt. által kiírt visszahívási akciókat saját ügyfelei felé teljesíti. A Ring-Autó Kft. kizárólag ADATFELDOLGOZÓI tevékenységet végez.

Az Importőr a gépjárművek gyári hibája esetén gyári visszahívási akciót hirdet. A márkakereskedések a gépkocsi azonosító adatai alapján ellenőrzik, hogy szerepel-e rendszerükben. Az akcióban érintett gépkocsik tulajdonosait Adatkezelő tájékoztatja a visszahívási akcióról. 

Amennyiben Adatkezelő nem rendelkezik kapcsolattartási adatokkal, úgy Adatkezelő szükség esetén igénybe veszi az állami nyilvántartás adatait. 

A visszahívási akcióval kapcsolatos adatok az ügyviteli szoftverben rögzítésre kerülnek.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akinek gépjárműve a gyári visszahívási akcióban érintett (természetes személyek, vállalkozások képviselői).

Adatok eredete:

Saját nyilvántartási rendszer.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a visszahívási akció teljesítése. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6 cikk (1) bekezdés d) pont - létfontosságú érdek;

Rendelet 6 cikk (1) bekezdés f) pont - jogos érdek;

- a konkrét visszahívás technikai okától függően

Kezelt adatok köre:

név, rendszám

azonosítás

 

cím, telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

alvázszám, motorszám, forgalomba helyezés időpontja, típuskód, típus megnevezése

a gyári visszahívási akcióról való tájékoztatáshoz szükséges adatok

Az adattárolás időtartama:

A jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek elévüléséig. A gyári visszahívási akció teljesítéséig. 

Adattovábbítás:

A sikeres visszahívás tényéről – a visszahívás kiírásától függően – Adatkezelő tájékoztatja az Importőrt.

 

 


 

C.    Marketing tevékenységgel összefüggő adatkezelés

1.     Ügyfélelégedettség mérés

 

Leírás:

Adatkezelő minőségbiztosítási okból ügyfélelégedettségi mérést végezhet. Ennek keretében Érintettek online, telefonon vagy papír alapon, vagy telefonos ügyfélszolgálati hívás útján értékelik Adatkezelő szolgáltatását, tevékenységét, termékét.

Adatkezelő saját maga, illetve Partner vállalkozás bevonásával is végezhet ügyfélelégedettség mérést. 

Érintett az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybe vétele, vagy termékének megvásárlását követően megkeresésre kerül a termék vagy szolgáltatással kapcsolatos értékelés adása érdekében. 

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás, értékelés) ügyviteli rendszerben tárolja.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek, akik a szolgáltatást igénybe vették, illetőleg terméket vásároltak, és értékelést adtak.

Adatok eredete:

Az érdeklődők által – más adatkezelési tevékenység során – önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja minőségbiztosítási szempontból a szolgáltatásokról történő visszajelzés kérése.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása, és f) pont – Adatkezelő jogos érdeke (termékek és szolgáltatások javítása ügyfélvisszajelzések alapján) 

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

munkaszám, eljáró munkatárs neve, dátum, megfogalmazott értékelés

minőségbiztosítási ok

Az adattárolás időtartama:

Az értékelés megadásától számított 1 (egy) év.

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a felmérés végrehajtásához, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére. 

 

 


 

2.     Hírlevél szolgáltatás

 

Leírás:

Adatkezelő hírlevél szolgáltatást nyújt már meglévő, vagy leendő ügyfelei, érdeklődői részére. A hírlevél szolgáltatást kizárólag az Érintett kérésére nyújtja Adatkezelő. Az adatkezelés célja a tájékoztatás nyújtása.

Adatkezelő a hírlevelet egyfelől saját rendszeréből, másfelől adatfeldolgozóin keresztül küldi ki.

Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.

Érintettek köre:

Azon ügyfelek és érdeklődők, akik hírlevél formájában szeretnének értesülni ajánlatokról, akciókról, információkról, és ezen adatkezeléshez hozzájárulásukat adták. 

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, hírlevél kiküldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a hírlevél kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére. 

 

 


 

3.     Nyereményjáték szervezés

 

Leírás:

Adatkezelő nyereményjátékokat szervez, melyen Érintettek - meghatározott adataik megadása mellett - részt vehetnek. A nyereményjátékon való részvételi szándék jelzését Adatkezelő az egyéb adatkezelési hozzájárulásoktól elkülönítve kezeli.

Érintett adatainak megadásával jelentkezik a nyereményjátékra. Adatkezelő a megadott adatok – a nyereményjáték konkrét szabályaitól függően – papír alapon vagy elektronikusan tárolja az adatokat. Adatkezelő a megadott adatok segítségével tájékoztatja a nyerteseket. Adatkezelő a nyertesek nevét weboldalán vagy közösségi oldalán is közzé teheti, mely így harmadik személy számára is megismerhetővé válik. Adatkezelő tájékoztatja erről Érintetteket és kéri, hogy ezen tájékoztatás tudatában jelentkezzenek a nyereményjátékra.

Érintettek köre:

A nyereményjátékon részt venni kívánó személy

Adatok eredete:

Az Érintett által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a nyereményjáték megszervezése, a résztvevők tájékoztatása az eredményről. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli; a nyereményjáték befejezéséig. 

Adattovábbítás:

Nem történik.  

További információ:

A konkrét nyereményjáték kiírásakor kerül megadásra.


 

4.     Közösségi oldalon való megjelenés

 

Leírás:

Adatkezelő jelen van a közösségi oldalon. Érintett a közösségi oldalon felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel, illetve beállíthatja követését, amennyiben híreket kíván kapni. Érintett - a közösségi oldal szabályzatának elfogadásával - elfogadja, hogy a közösségi oldal ezen aktivitásáról információt szolgáltat Adatkezelő részére, és ezen tájékoztatás birtokában fejti ki magatartását. Érintett aktív magatartása - az üzenet és értékelés tartalma, mint adattartalom tekintetében hozzájárulásnak tekintendő.

Érintett – akár valós vagy fiktív – adatainak megadásával regisztrál a közösségi oldalra. A regisztrációval egyidejűleg Érintett elfogadja a közösségi oldal adatkezelési szabályzatát.

Adatkezelő szintén a közösségi oldal adatkezelési szabályzata alapján van jelen. Adatkezelő a közösségi oldalon közzétesz képeket, felvételeket eseményekről, szolgáltatásairól. Amennyiben a közzétett felvételek nem minősülnek tömegfelvételnek, Adatkezelő kizárólag az Érintett hozzájárulásával teszi közzé az adatokat.

Érintettek köre:

Azon személyek, akik a közösségi oldalon Adatkezelő oldalát önként követik, kedvelik, illetve megosztják, valamint Adatkezelő számára üzenetet küldenek.

Adatok eredete:

Érintett által a közösségi oldalon való regisztrációkor közölt adatok (Adatkezelő az adatok valódiságát nem ellenőrzi, azokért nem felel)

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, hírek és események megosztása az érdeklődőkkel.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

publikus név

azonosítás, kapcsolattartás

 

publikus e-mail cím

kapcsolattartás

 

publikus fotó

azonosítás

 

üzenet tartalma

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Az Érintett általi követés leállításáig, illetve a korábban szolgáltatott adatok azok kérelemre való törléséig. 

Adattovábbítás:

A közösségi oldal számára történik adattovábbítás.  

További információ:

A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait a www.facebook.hu oldalon ismerheti meg az Érintett.

 

 


 

5.     Ügyfél fényképének megosztása

 

Leírás:

Adatkezelő – az ügyfelek hozzájárulása esetén – eseti jelleggel fényképet készít ügyfeleiről termék vásárlását, vagy szolgáltatás igénybe vételét követően. Adatkezelő a készített fényképeket – image építés céljából – közzé teszi honlapján, illetve megosztja közösségi oldalain.

Adatkezelő a gépjármű átadás során, Érintett kérésére fényképet készít Érintettről és a gépjárműről. Érintettetek hozzájárulásával Adatkezelő a fényképeket közzéteszi honlapján és /vagy közösségi oldalán. Adatkezelő tájékoztatja Érintetteket, hogy a hozzájárulás visszavonására a konkrét adat megjelölésével kerülhet sor.

Érintettek köre:

Azon személyek, akik hozzájárultak fénykép készítéséhez és annak megosztásához a honlapon és a közösségi oldalon.

Adatok eredete:

Adatkezelő által készített fénykép.

Az adatkezelés célja:

Adatkezelő image építése elégedett ügyfeleinek bemutatása által.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

képmás

élményről származó emlék

 

név, lakcím

hozzájárulás dokumentálása érdekében azonosítás

Az adattárolás időtartama:

A hozzájárulás visszavonásáig. 

Adattovábbítás:

A közösségi oldal számára történik adattovábbítás.  

További információ:

A közösségi oldalon történő adatkezelés szabályait az egyes oldalak weboldalain ismerheti meg az Érintett.

 

 


 

6.     SMS kampány

 

Leírás:

Adatkezelő SMS formájában marketing információkat közöl Érintettekkel.

Érintett hozzájárul, hogy adatait Adatkezelő tárolja, marketing céllal felhasználja. A hozzájárulás előtt Adatkezelő tájékoztatja Érintettet adatkezeléssel kapcsolatos jogairól. 

Adatkezelő az adatokat (hozzájárulás) papír alapon, valamint ügyviteli rendszerben tárolja.

Érintettek köre:

Azon érdeklődők, ügyfelek, akik adataik ilyen jellegű kezeléséhez hozzájárultak

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja tájékoztatás nyújtása, SMS küldése, illetve Érintettek részére termékek vagy szolgáltatások értékesítése közvetlen ajánlatok útján. 

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

telefonszám

kapcsolattartás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megszűnéséig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. 

Adattovábbítás:

Adatkezelő Porsche Hungária Kft. Partner szolgáltatásait veszi igénybe a marketing információk kiküldéséhez, ennek érdekében Adatkezelő adatokat továbbít Partner, mint adatfeldolgozó részére.

Adatkezelő önállóan is végez SMS kampány tevékenységet. 

 

 


 

7.     Online megjelenés (weboldal látogatóinak adatai)

 

Leírás:

Adatkezelő tájékoztatja a weblap látogatóit, hogy mely cookiekat, milyen célból használja. Az Érintett a cookiekat saját számítógépén, saját böngészőjében tudja szabályozni.

A sütik használatát Érintett saját számítógépéről törölni tudja, illetve a böngészőjében eleve megtilthatja alkalmazásukat. Ezek a lehetőségek böngészőtől függően, de jellemzően a Beállítások / Adatvédelem menüpontban tehetők meg. Az Adatkezelő a weboldalra belépéskor "Süti tájékoztató"-t ad, illetve biztosítja a sütik letiltási lehetőségét.

A Google részére történő továbbítást, valamint fenti adatok Google általi feldolgozását megakadályozhatja, ha ezt a böngésző plugint letölti és telepíti: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Fontos! A sütik letiltása funkció csökkenést eredményezhet! 

Érintett a weblap meglátogatásakor tájékoztatást kap az oldalon működő cookiekról. Érintett ezen tájékoztatás birtokában használja a weblapot. A weblap használatához nem szükséges cookiek kikapcsolhatóak.

Érintettek köre:

Adatkezelő weblapját meglátogató személy.

Adatok eredete:

Weblapon elhelyezett cookiek által gyűjtött adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a weblap működésének, funkcióinak biztosítása, a felhasználói élmény növelése, marketing és statisztikai célú adatgyűjtés.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Alkalmazott cookiek:

feltétlenül szükséges cookiek

weblap működésének biztosítása (nem gyűjtenek személyes adatot, kizárólag a weboldal működését biztosítják, pl.: hibajelzés)

 

funkcionális cookiek

felhasználói élmény növelése

(a látogató által meghatározott beállítások megjegyzése a weblap megjelenése tekintetében)

 

célzott cookiek

látogató számára minél relevánsabb tartalom megjelenítése (a látogató érdeklődési körének megfelelő hirdetések megjelenítését biztosítják)

 

harmadik fél által biztosított cookiek

marketing cél (más weboldalakra közvetít információt, pl.: Facebook kedvelés)

Egyéb webanalitikai eszközök: 

Facebook pixel

a weblapba épített olyan alkalmazás (JavaScript), mely üzenetet küld a Facebook közösségi oldalnak a weboldalon történt aktivitásról, személyes adatot nem rögzít

 

Facebook remarketing

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Facebook részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Facebook használata során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

 

Google Adwords remarketing

a weblapba épített kódsor, mely adatot továbbít a Google részére azon céllal, hogy a látogató számára Adatkezelő reklámja a Google Display használata, illetve adott kifejezésre való keresés során láthatóvá váljon, személyes adatot nem rögzít

További információ:

https://www.ringautokft.hu/cookie-tajekoztato

https://www.suzukiveszprem.hu

www.facebook.hu

www.support.google.com

 

 

 


 

D.   Operatívműködéssel kapcsolatos adatkezelés

1.     Információkérés és kapcsolattartás

 

Leírás:

Érintettek információt kérhetnek Adatkezelőtől adataik megadásával.

Érdeklődő Adatkezelő bármely elérhetőségén felveheti a kapcsolatot Adatkezelővel annak érdekében, hogy információt kérjen. Adatkezelő az információt az Érdeklődő által megadott elérhetősége útján nyújtja.

Érintettek köre:

Információt kérő természetes személyek

Adatok eredete:

Az érdeklődők által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő termékeivel, szolgáltatásaival, vagy működésével kapcsolatos információközlés Érintett kérésére.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – érintett hozzájárulása; Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont – szerződéskötés előkészítése, ha az információkérés közvetlenül termék vásárlásra vagy szolgáltatás igénybevételére vonatkozik

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

cím

kapcsolattartás

 

telefonszám, e-mail cím

kapcsolattartás

 

üzenet, információkérés konkrét tárgya

szerződés teljesítése

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az információnyújtást követően nem tárolja az adatokat. Amennyiben az információkérés közvetlenül termékre vagy szolgáltatásra vonatkozik, úgy másik adatkezelési művelet megy végbe Adatkezelő részéről (pl.: árajánlat kérés, szerviz időpont egyeztetés).

Adattovábbítás:

Nem történik.

 

 


 

2.     Álláspályázatra jelentkezők adatai

 

Leírás:

Adatkezelő a márkakereskedésben lévő munkakörök betöltésére álláspályázatokat ír ki. 

A konkrét pozícióra, illetve az általános álláspályázatra jelentkezők a jelentkezést papír alapon vagy elektronikus úton tehetik meg. A jelentkezéssel Érintett hozzájárul a konkrét pályázat tekintetében adatai kezeléséhez. Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Pozitív döntés esetén a munkavállaló adatait a munkatársakra vonatkozó szabályok szerint kezelik. Negatív elbírálás esetén Adatkezelő - a jelentkező kérelme és hozzájárulása esetén - további 2 évig kezeli adatait egy esetleges másik pozícióról való tájékoztatás céljából. Az Érintett hozzájárulásának hiányában negatív döntés esetén Adatkezelő az adatokat megsemmisíti.

Érintettek köre:

Álláspályázatra jelentkező természetes személyek.

Adatok eredete:

Az Érintettek által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adatkezelőnél lévő munkakörök betöltése megfelelő munkatárssal.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása;

Kezelt adatok köre:

név

azonosítás, kapcsolattartás

 

születési idő

azonosítás

 

cím

kapcsolattartás

 

e-mail cím

kapcsolattartás

 

megpályázott pozíció

azonosítás

 

korábbi munkatapasztalatok, referenciák, iskolai végzettség, nyelvismeret, egyéb, a pozíció betöltéséhez szükséges adat

megfelelő munkatárs kiválasztása érdekében mérlegelendő

 

önéletrajzban foglalt adatok

megfelelő munkatárs kiválasztása érdekében mérlegelendő

 

jelentkező fényképe

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő az adatokat a cél megvalósulásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli. Negatív döntés esetén – a jelentkező kérelmére és hozzájárulására – Adatkezelő további 2 évig kezeli adatait egy esetleges másik pozícióról való tájékoztatás céljából.

Adattovábbítás:

Nem történik.

További információ:

Új munkatársak felvételére vonatkozó szabályzat

 

 


 

3.     Kamerarendszer

 

Leírás:

Adatkezelő személyi- és vagyonvédelmi célból kamerarendszert üzemeltet a márkakereskedés területén, melyről a területre lépőket táblák kihelyezésével tájékoztatja.

Adatkezelő a kamerarendszer működtetését Kameraszabályzat alapján végzi. 

Érintettek köre:

A felvételeken szereplő és azonosítható személyek (munkatársak, érdeklődők).

Adatok eredete:

Az Érintettek tájékoztatásával működő elektronikus megfigyelő rendszer.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja az Adatkezelő székhelyén az adat-, személy- és vagyonvédelem biztosítása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

Kezelt adatok köre:

képmás

személyi- és vagyonvédelmi cél

Az adattárolás időtartama:

Adatkezelő a felvételeket saját digitális tárolóegységén tárolja a felvétel elkészítésétől számított 3 munkanapig. 

Adattovábbítás:

Személy- és vagyonvédelemmel megbízott biztonsági szolgáltatást nyújtó társaság.

Hatósági megkeresés esetén jogszabályi kötelezettség alapján hatóság részére (pl.: szabálysértési ügyben)

További információ:

Kameraszabályzat

 

 


 

4.     Panaszkezelés

 

Leírás:

Adatkezelő jogszabályi kötelezettségének eleget téve panasztételi jogot biztosít ügyfelei, illetve egyéb érdekeltek részére.

Panaszos akár szóban, akár írásban, Adatkezelő bármely elérhetőségén élhet panasztételi jogával. Szóbeli panasz esetén Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel a panaszról. Adatkezelő a panaszt feldolgozza, és haladéktalanul intézkedik orvoslásáról.

Érintettek köre:

Aki Adatkezelő magatartásával összefüggésben panaszt közöl Adatkezelővel.

Adatok eredete:

A panaszos által önként megadott adatok.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a sérelmes Adatkezelői magatartással szembeni panaszjog biztosítása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont – jogi kötelezettség: 1997. évi CLV. törvény 17/A. §

Kezelt adatok köre:

panaszos neve, lakcíme

azonosítás

 

a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

panasz részletes leírása

fogyasztói panaszok kezelése és jogszabály szerinti nyilvántartása

 

csatolt dokumentumok

 

 

Adatkezelő nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról

 

 

jegyzőkönyvet felvevő személy és panaszos aláírása (kivéve telefonos vagy egyéb, elektronikus úton tett panasz esetén)

 

 

jegyzőkönyv felvételének helye és ideje

 

 

panasz egyedi azonosító száma

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

Az adatokat Adatkezelő papír alapon tárolja. Az adattárolás időtartam 5 év a 1997. évi CLV. törvény 17/A. § alapján.

Adattovábbítás:

Mindenkori fogyasztóvédelmi hatóság részére jogszabályi kötelezettség esetén (1997. évi CLV. törvény)

További információ:

Panaszkezelési Szabályzat

 

 


 

5.     Bejövő telefonhívások rögzítése

 

Leírás:

Adatkezelő a központi telefonszámára érkező telefonhívásokat rögzíti. Az automata rendszer az ügyfelet a rögzítés tényéről tájékoztatja. Amennyiben Érintett ehhez nem járul hozzá, úgy lehetősége van a hívás megszakítására.

Érintettek köre:

Aki Adatkezelő központi telefonszámát hívja, telefonbeszélgetést folytat

Adatok eredete:

Az Érintett által indított telefonhívás.

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a minőségbiztosítás, egyes esetekben a telefonon megadott hozzájárulási nyilatkozatok tárolása.

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont – Érintett hozzájárulása

Kezelt adatok köre:

a beszélgetés felvétele, tartalma

tartalmi ügyintézés

 

a hívó telefonszáma (amennyiben kijelzésre került)

azonosítás

Az adattárolás időtartama:

Az Invitech Kft., mint adatfeldolgozó 15 napig tárolja a felvételeket. Adatkezelő a rögzített beszélgetéseket saját szerverére letölti és tárolja. Adatkezelő a cél megvalósulásáig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig kezeli az adatokat. 

Adattovábbítás:

Adatkezelő az Invitech Kft, mint Adatfeldolgozó megbízásával rögzíti és tárolja az adatokat.

További információ: 

https://invitech.hu/adatvedelem

 


 

6.     Partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése

 

Leírás:

Adatkezelő szerződéses partnereivel, ügyfeleivel való üzleti kapcsolata során kezeli a partner kapcsolattartói adatait. Az adatok jellegéből adódóan szükséges lehet személyes adatok kezelésére is. 

Adatkezelő a partner által megadott kapcsolattartói adatokat papír alapon vagy ügyviteli rendszerében tárolja. Adatkezelő felhívja partner figyelmét, hogy tájékoztassa az általa megadott kapcsolattartót az adatkezelés tényéről.

Érintettek köre:

Partner/ügyfél által megadott kapcsolattartók

Adatok eredete:

Partner/ügyfél által megadott adatok

Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szerződéses partnerekkel, ügyfelekkel való hatékony együttműködés biztosítása

Az adatkezelés Jogalapja:

Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pont – jogos érdek

Kezelt adatok köre:

név

partner cég neve

telefonszám, e-mail cím (kapcsolat formájától függően)

Az adattárolás időtartama:

A szerződéses kapcsolat, illetve folyamatos együttműködés esetén az együttműködés befejezéséig.

Adattovábbítás:

 

 

 

 

 

8.    ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

További információkért kérem olvassa el Adatkezelő Egységes Szerkezetű Adatvédelmi Tájékoztatóját, illetve kérjen segítséget munkatársainktól.

 

Veszprém, 2020. március 20.

 

Dékány Dénes

ügyvezető

 

Adatkezelési Tájékoztató PDF